Vidéo Senran Kagura Burst : Senran Kagura Burst, Pub "What's this?!"

Senran Kagura Burst, Pub "What's this?!"