Vidéo Touch my Katamari : Katamari no Vita - Intro

Katamari no Vita - Intro

Touch my Katamary - Goto the slacker
Katamari no Vita - Intro
Katamari Damacy no Vita - Trailer TGS 2011
